Outdoor eppo extermination series  
  Electronic mosquito killer  
  Deratization, bird series  

【Add】NO.2 Jade Road,West Street,Yongkang City, Zhejiang Province
【Domestic business】0579-89286388、87294200
【Foreign trade business】0579-87208399
【Fax】0579-87294206
【E-mail】 cj@chuang-ji.com
【Web】 http://www.chuang-ji.com

CONTACT US


 YongKang ChuangJi Electronic Co.,Ltd
【Add】NO.2 Jade Road,West Street,Yongkang City, Zhejiang Province
【Domestic business】0579-89286388、87294200
【Foreign trade business】0579-87208399
【Fax】0579-87294206
【E-mail】 cj@chuang-ji.com
【Web】 http://www.chuang-ji.com


 
内销客服
点击这里给我发消息
外销客服
点击这里给我发送消息
户外系列
点击这里给我发送消息
公司邮箱
cj@chuangji.com